optionen handel.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรม

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๙ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ให้ได้มีโอกาศเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ

สำหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้กำหนดมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนจำนวน ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ โดยทำการปรับปรุงห้องสมุด ด้วยการมอบชั้นวางหนังสือพร้อมหนังสือหลากหลายกลุ่มสาระความรู้มากกว่า ๑,๒๐๐ เล่ม ตลอดจนสื่อเสริมทักษะต่างๆที่ผ่านการคัดสรร ให้เหมาะสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษา นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมูลนิธิพัฒนาอุสาหกรรม ยังได้มอบรถจักรยานและอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีแต่ขาดแคลน โรงเรียนละ ๑๐ ทุน ทุนการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท ห้องสมุดแห่งนี้ จะเป็นเสมือน “คลังแห่งความรู้” ที่สภาอุตสาหกรรมฯ สร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาศที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ได้ใช้เป็นทั้งแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล ซึ่งได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตโครงการห้องสมุดฯแห่งนี้ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้ หากขาดผู้สนับสนุนทุกท่าน ผมในนาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างดียิ่งตลอดมา ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งนี้ ได้ส่งมอบให้กับนักเรียน และครู โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง ดังคำที่ว่า "อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน "

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙