กิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” ณ วัดประดู่

                    ในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน เข้าวัดทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” โดยจุดธุปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายพัดรองที่ระลึกประธาน ฝ่ายสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

ทั้งนี้ วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา เป็นวัดโบราณ ก่อตั้งขึ้นในปรายสมัยอยุธยา สร้างมานานกว่า ๓๐๐ ปี เป็นพระอารามหลวง เมื่อปี ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน ๕๗ รูป เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสต้นทางชลมารค เมื่อปี ๒๔๔๗

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙