การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

            ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ และคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ และหน่วยงาน/องค์กรภาคี เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดรับต่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

 

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ทั้ง ๔ จังหวัดคือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพระสงฆ์กว่า ๓๒๐ รูป และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙