มอบป้าย โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม (ซ่อมแซ่มบ้านผู้สูงอายุ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

        ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี  รอง ผอ กอ.รมน.จว .สส พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช  รอง เสธ.กกล.รส.จว.สส นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม นายก อปท นายธนัย พ้นภัย ประธานชมรม อพม และ สมาชิก อพม ระดับตำบล ผู้นำชุมชน และจิตอาสาร่วมเป็นเกียรติมอบป้าย โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม (ซ่อมแซ่มบ้านผู้สูงอายุ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) สนับสนุนงบประมาณเฉพาะค่าวัสดุซ่อมแซม หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับวันนี้ คณะได้ร่วมกัน มอบป้ายโครงการ จำนวน ๙ หลัง ในพื้นที่ ๗ ตำบล ในโอกาสนี้ พ.อ. จิระโรจน์ กองวารี และคณะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทุกครอบครัวเพิ่มเติม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙