การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม มีนางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดยมีนายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้นำหมู่บ้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๑๐๐ คน รับการอบรมฯ 

 

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความพร้อมสูงในทุกๆ ด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

โดยในการอบรม มีการบรรยายและการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ อาทิ การแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว การต้อนรับ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหาร การบอกรายละเอียดสินค้าและบริการ การสื่อความหมายและการบอกทาง การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการใช้แอปพลิเคชั่นแปลภาษา โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙