การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ ๕

             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร ฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ ๕ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารฝึกอบรม และห้องฝึกอบรมครัวไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  

 

ทั้งนี้ นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ปิดการฝึกอบรมอาชีพ มอบวุฒิบัตร และจ่ายเบี้ยเลี้ยงการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร ฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ ๕ และ ๖ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนฯ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙