การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการถนอมอาหารและแปรรูป รุ่นที่ ๓

                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร ฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการถนอมอาหารและแปรรูป รุ่นที่ ๓ ให้แก่ ผู้ลงทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกำนันตำบลคลองเขิน ม.๗ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙