การประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒

        ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดฯ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนุบสนุนอาหารเช้า – เย็นให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเช้า และอาหารเย็น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีอาหารที่มีคุณภาพครบทุกหมู่ทานครบทุกมื้อ ถูกสุขอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติมโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดและประเทศชาติ ในอนาคต ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักเรียนที่มีอาหารเช้า – เย็นทาน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเช้า และอาหารเย็น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีอาหารเช้า-เย็น ทานอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงเตรียมความพร้อมในการเตรียมกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ ๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙