การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางช้าง  ศาลากลางหลังเก่า (ชั้น๒) เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน ๑ ราย และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จำนวน ๑ ราย 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙