การอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐ

                 ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๓๐ คน ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ ตามแนวทาง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นับว่าเป็นนครั้งแรกที่ไทยจะมีแผนการพัฒนาประเทศที่วางกรอบนานถึง  ๒๐ ปี โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่หน่วยงานภาคราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน อีกทั้งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชน ไม่ใช่ต่างคนต่างแก้ไขจนเกิดปัญหาซ้ำซ้อน ไม่ก่อให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙