พิธีเปิดการรณรงค์ สังคมลดขอทาน

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมการขอทาน จังหวัดสมุทรสงคราม อพม.และภาคีเคลือข่าย จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย มี นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยขนวนเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ไปในตลาด และบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทร นางปันนัดดา วงค์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมุทรสงคราม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ตามที่พระราชบัติญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีผลบังคับใช้ โดยความร่วมมือ จากหลายองค์กร และองค์กรภาคเอกชน ช่วยกันแก่ไขมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙