พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

              ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัย เพื่อความทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอารยธรรมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นครั้งแรกในประเทศ พระองค์ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม และพระปรีชาอย่างล้ำเลิศตลอดระยะเวลา ๑๘ ปี ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดิน พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระผู้นำของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อให้ชาติเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙