การประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมฯ ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงจากนักเรียน และนักศึกษา พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานโดยนายกรัฐมนตรีจากส่วนกลาง ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การแถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่ง “Good Guy Run 2018” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี จากนั้นเป็นกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ต่อจากนั้นผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กล่าวปฏิญญาจังหวัดสมุทรสงครามปลอดทุจริต.

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙