โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

             ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะเกรซอัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ มีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิธีการเสนอแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทบทวนแผนพัฒนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดประชุมดังกล่าว ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ การชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น ระดมความคิดเห็นและสรุปร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และแปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติ / ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำเสนอโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำเสนอและวิพากษ์ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙