พิธี รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีพันโท กลินท์ ปานเชียงวงษ์ รักษาราชการแทนสัสดี จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการตรวจคัดเลือกไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ส่วนในวันนี้เป็นการส่งทหารที่เข้าประจำการ ผลัดที่ ๒ ทหารอากาศ และทหารบก ซึ่งมีญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิทได้ร่วมส่ง และให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ ๒ ขึ้นรถอย่างอบอุ่น ส่วนใหญ่ญาติก็จะเตรียมอาหาร และน้ำดื่มเอาไว้ให้บุตรหลานของตนเอาไว้รับประทานในระหว่างการเดินทาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เรียบร้อย และอบอุ่น

พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ว่า “ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” และตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ มาตรา ๗ ได้กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตัวเองทุกคน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙