พิธีเปิดงาน “@แม่กลอง ลองไปเที่ยว ครั้งเดียวรักแน่”

                ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “@แม่กลอง ลองไปเที่ยว ครั้งเดียวรักแน่” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ ชั้น ๑ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดฯ นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมจังหวัด และผู้ประกอบการสินค้า OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดมหกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้น ภายใต้ชื่องาน @แม่กลอง ลองไปเที่ยว ครั้งเดียวรักแน่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกว่า “แอ่งเล็ก…เช็คอิน” ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีอัตลักษณ์โดดเด่น การจัดงานในครั้งนี้ ทางจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาจัด ทำเป็นนิทรรศการ ที่จะมาช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบ “เสน่ห์ชุมชน” ในแต่ละอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองฯจำนวน ๕ หมู่บ้าน อำเภออัมพวา จำนวน ๖ หมู่บ้าน และอำเภอบางคนที จำนวน ๔ หมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เช่น บ้านคลองไข่เน่าโปรง หมู่ที่ ๘ ต.กระดังงา อ.บางคนที หรือ ตลาดนํ้าบางน้อย , บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ ๑ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา และชุมชนบ้าน คลองจั่น หมู่ที่ ๕ ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของสมุทรสงคราม เช่น ปลาทูแม่กลอง ส้มโอขาวใหญ่ อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยิ่งช้อป ยิ่งได้ ลุ้นรับโชคในวันสุดท้าย โดยงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ สำหรับโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรวมตัวของการท่องเที่ยวระดับชุมชน โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยหยิบยกเสน่ห์ความงดงามของท้องถิ่น ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และอาหาร พัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว และซื้อสินค้าในชุมชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานในชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบ เดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙