ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในเขตตลาดแม่กลอง ตลาดร่มหุบ

                ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นายชาญวิทย์ สิริสุทรานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ นายอภิรักษ์ สะตะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  สนง.ปภ.จ.สมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในเขตตลาดแม่กลอง ตลาดร่มหุบ ชุมชนวัดเพชรสมุทร ซอย ๑, ซอย ๒, และถนนหน้าวัดเพชรสมุทรฯ ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ และลงพื้นที่ตรวจแนวริมน้ำแม่กลอง ช่วงสถานีรถไฟแม่กลอง – วัดเพชรสมุทร  ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙