ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณวัดเกตการาม อำเภอบางคนที

เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของ คนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆและของตัวเอง ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยแบ่งประเภทกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เป็น ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจขอให้จิตอาสาทุกท่านจงภาคภูมิใจในการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ รู้รักสามัคคี มีจืตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้กจักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศขาติสืบต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙