รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค ๔.๐ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐

               ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค ๔.๐ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ มีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมสัมมนาฯ

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงานและผู้ประกอบการกิจการในการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ในการสัมมนามีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการประกอบธุรกิจ และการปรับตัวในยุค ๔.๐ การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการ การลดต้นทุนการผลิตหรือบริการ การเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาด และการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ และการประยุกค์ใช้เทคโนโลยี / นวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙