พิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ ๖๕

                 ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ ๖๕ พร้อมอ่านสาร นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้ส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด กล่าวรายงาน จากนั้น มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน ๒ ราย ทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๒ ทุน มอบทุนของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิก จำนวน ๔๕ ทุน

 

ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวชื่นชมในความพร้อมเพรียงของผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด,ด้านอำนวยความเป็นธรรม,การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยจัดการระเบียบสังคมและปราบปรามอบายมุขทุกรูปแบบ การป้องกันการค้ามนุษย์ นโยบายสำคัญ ๆของรัฐบาล จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประสบผลสำเร็จเป็นประจักษ์โดยทั่วไป และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙