การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

                   ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลททหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายมานพ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีหน่วยงานในพื้นที่ศาลากลางหรือศูนย์ราชการที่รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด จำนวน ๑๙ หน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รอบการประเมินที่ ๑ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดยจังหวัดฯ ได้มีการดำเนินการสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจอย่างทั่วถึง ต่อนโยบายการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ,จัดทำประกาศเจตนารมณ์ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยของจังหวัดฯ, แต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย , จัดทำแผนปฎิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลักปฎิบัติในการดำเนินงาน , จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน , ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย , พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ให้งดนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังได้กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประกอบด้วยกิจกรรม การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล รายได้เพื่อถวายวัดบางประจันต์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม การเสวนา “ทางออก ทางแก้ปัญหา ขยะบก สู่ขยะทะเล” นิทรรศการความรู้การบริหารจัดการขยะ การมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ช่วยภาครัฐในการจัดการขยะอย่างจริงจัง , เครือข่าย ทสม.(เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) , โรงเรียนปลอดขยะและกิจกรรมอื่น ๆ โดยเปิดรับบริจาคขยะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือที่เทศบาล องค์การบริหารสวนตำบลทุกแห่ง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙