การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

                ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุดานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๙) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมี นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙