การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด

              ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด โดยมีนายกฤษฏา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดฯ นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดฯ นายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานบริษัทประชารัฐฯ และประธานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดฯ โดยมี นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดฯ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ

 

การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด โดยได้มีการพิจารณาผลการประเมินและจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๓ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ มีมูลค่ารายได้รวมทั้งสิ้น ๖๕๒ ล้านบาทเศษ รายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๘ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๗ ในภาพรวมจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจำหน่ายสินค้า OTOP ยอดเกินเป้าหมายที่กำหนด 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จะมีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ๒ ปี /ต่อครั้ง โดยในปี ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าคัดสรร จำนวน ๑๒๐ ผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรองผลเพื่อส่งเข้าคัดสรรในระดับประเทศ จำนวน ๑๐๖ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยแนวทางการดำเนินตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มียุทธศาสตร์คือ “ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙