การฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP)”

                ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP)” ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๙๐ หน่วยงาน เข้ารับการอบรม

 

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริต และมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท สำหรับในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับฝึกอบรม ในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ได้อย่างถูกต้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙