การประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

                ในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙