กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และมีนายถิน พิสูจน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมห่วงใย แก้ไขปัญหาขยะบก สู่ขยะทะเล” ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย ในทะเลและการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะถูกพัดพาออกสู่ทะเลอีกด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙