การประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

           ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวีระ ทับทิมทอง นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากผู้แทนส่วนราชการและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

 

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจให้คณะกรรมการฯ ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้คะแนน เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข “ ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม และถูกต้อง โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดฯ ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชนดีเด่น เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ ประจักษ์ แก่สาธารณะชน 

สำหรับกิจกรรมที่เข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลางมี ๔ ประเภท ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่นระดับจังหวัด , รางวัลสิงห์ทอง สำหรับกลุ่ม/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด , รางวัลสิงห์ทอง กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด , และรางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)ดีเด่น ระดับจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ กำหนดให้คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณาให้คะแนนในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อสรุปรายงานผลฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙