การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมวัดดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นประธานตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ของจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับฯ โดยมีพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม , พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) ,พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ , นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดฯ, นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

โดยประธานในพิธีฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และรับฟังการนำเสนอกิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ รวมทั้งการดำเนินการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ทั้ง ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านดาวโด่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และหมู่บ้านคลองกระทิง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัดจำนวน ๑๑๐ วัด ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้น จังหวัดฯ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฯ ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง จึงทำให้ผลการดำเนินงานฯ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๕๗,๙๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของจำนวนประชากร ๑๙๔,๓๗๖ คน ซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กำหนด ในส่วนผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการฯ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ , โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ , โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ , โครงการวัดสีขาว , โครงการพานักเรียนเข้าวัด ทุกวันศุกร์ สุขสดใสด้วยศีล ๕ ,และโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ทุกวันธรรมสวนะ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙