การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และนางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ในการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบประมาณที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ เสนอ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากกระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการจัดฝึกอาชีพศิลปะประดิษฐ์ให้กับกลุ่มผู้ว่างงานตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ หมายถึง ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ประภัยธรรมชาติ หรือผู้ว่างงาน หรือผู้มีรายได้ หรือผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพเป็นการชั่วคราว 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณดังกล่าว โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ จะได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพให้กับราษฏรที่ประสบความเดือดร้อนว่างงาน ตำบลยี่สาร หมู่ที่ ๑ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๐ คน ในช่วงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๗ วัน โดยมีการจัดฝึกอาชีพสาขาศิลปะประดิษฐ์ ประกอบด้วย การประดิษฐ์มาลัยดอกรัก พานพระจากริบบิ้น มาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู พานดอกบัว และดอกไม้จากแป้งสบู่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฏรผู้ว่างงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙