พิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ณ วัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่สังคมระยะเวลา ๑๒ วัน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างปกติสุข สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ปฏิญาณตนว่าจะเลิก และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะพัฒนาตนในทางที่ดีขึ้น พร้อมจะออกไปเป็นพลังแผ่นดิน ประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเอง ครอบครัว และคนรัก พร้อมขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙