การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

            ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ โดยมีนายกฤษฏา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกฯ 

 

โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารหนูณิชย์ในจังหวัดฯให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารในราคาประหยัด เพื่อการบริโภค ตลอดจนเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน จังหวัดฯ มีร้านอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๙ ร้าน และในปี ๒๕๖๒ มีสมัครเพิ่ม จำนวน ๘ ร้าน โดยมีการแบ่งกลุ่มร้านหนูณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกร้านได้ตามความต้องการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งยกระดับร้านอาหารให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยการจัดเกรด และคุณภาพ A B C ซึ่งมติที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๔ ร้าน ได้แก่ ร้านอี๊ด-อ๊อด ,ร้านผัดไทยลุงนัย ,ร้านแป๊ะก๋วยเตี๋ยวปู และร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกวัดดอน 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพ ใดยเฉพาะการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กรมการค้าภายในจึงได้ดำเนินการโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการซื้ออาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดจาน/ชาม/ถุงละไม่เกิน ๓๕ บาท ภายใต้ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด “ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙