การประชุมคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

              ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่ ๑๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังวหัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ภัยคลื่นพายุซัดฝั่ง (Strom Surge)”

เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกฯ และชี้แจงรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) รวมถึงพิจารณาสถานการณ์สมมติ ในการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑)/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ และการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒)/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดฝึกอบรมและรับฟังการบรรยาย ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดดำเนินการฝึกปฏิบัติการณืตามสถานการณ์สมมติ “ภัยคลื่นพายุซัดฝั่ง (Strom Surge)” ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙