กิจกรรม "ผู้ว่า พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ " ณ วัดบางสะแก

            ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่า พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ " ณ วัดบางสะแก อำเภอบางคนที ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” โดยมีพระครูสมุทร วรากรวัตร เจ้าอาวาสวัดบางสะแก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาด้านวัตถุมากมาย แต่การพัฒนาด้านจิตใจกลับตามไม่ทัน ดังนั้น เพื่อให้วัฒนธรรมที่ดีงาม ให้ผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้กลับมาน้อมนำขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้ของไทย และร่วมกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นำเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง ช่วยลดช่องว่าง และสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙