การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

           ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย บำรุงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ มีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานฯ 

 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ตรวจติดตาม ประกอบด้วย การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) , การป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย แผนการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี ๒๕๖๒ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถนนซ้ำซาก วาตภัย ไฟป่า และหมอกควัน ฯลฯ รวมทั้งการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ต่อจากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคอสะพานด้วยยางแอสฟลติกคอนกรีต หมู่ ๑ ,๒,,๓ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙