การประชุมให้ความรู้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. จังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวให้โอวาทและเปิดการประชุมให้ความรู้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะสงฆ์ พร้อมด้วย พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ ,นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ, นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

 

ทั้งนี้ ตามมติเถรสมาคม ได้เห็นชอบตามแผนแม่บทปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ กำหนดให้ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อขยายผลการดำเนินการสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙