การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

           ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายปภัสร์พงศ์ รัตนพงศ์ธระ ผู้แทนศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ได้ร่วมกันแถลงข่าวฯ ถึงการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายถิน พิสูจน์ ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวนชนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยยึดแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้สอดร้บกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน โดยได้เสด็จมาปลูกป่าชายเลนด้วยพระองค์เอง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนแห่งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐,๒๕๔๒,๒๕๔๕ และปี ๒๕๔๗ นับเป็นความปลาบปลื้มของชาวจังหวัดสมุทรสงครามในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙