การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

           ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีประสิทธิภาพสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายให้ไปตามรูปธรรม และต่อเนื่องตามแนวทางและมาตรการที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ การถอดบทเรียนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การจัดทำใบอนุญาตขับขี่ ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ การรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในสถานศึกษา และการพิจารณาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙