โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่บริเวณวัดเทพประสิทธิคณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทรวงดอกไม้และ นำกล่าวปฎิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน และเข้าสู่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด,พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภออัมพวา เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา

มอบทุนการศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้กับเด็กเด็กก่อน วัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และมอบทุนกำนันในพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าคา จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา จำนวน ๕๐ ชุด และร่วมปลูกต้นประดู่ และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนกว่า ๖๐ หน่วยงาน รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙