การอบรมให้ความรู้ ตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับ “ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง (Strom Surge) เป็นการดำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑ ระดับอำเภอ) และขนาดกลาง (ระดับ๒ ระดับจังหวัด)

เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานพลเรือน หน่วยงานทหาร องค์กรการกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ วิทยากรจากกรมอุตุนิยมวิทยา และวิทยากรจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ลักษณะของพายุ คลื่น ลม และฝน เป็นต้น โดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙