โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแพทย์สุทธิพงษ์ ศิริมัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งในโครงการฯ จะมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ครั้ง

 

สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มครั้งแรกในวันนี้ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้เปิดให้บริการประชาชนใน ๒ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีการ ให้บริการ ๕ ด้าน 

คือ ๑) บริการการแพทย์ทั่วไป ๒) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ๓) บริการตรวจตา ๔) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ๕)บริการด้านการแพทย์แผนไทย และบูธส่งคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดินเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้น การเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาในระบบสุขภาพ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙