โครงการอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๔๒

               ในวันเสาร์ที ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่วัดป้อมแก้ว พระครูสมุทรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุฏุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กล่าวต้อนรับ และนายบัญชา คูรศิริกุล ประธานโครงการอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๔๒ กล่าวรายงาน ซึ่งวัดป้อมแก้วร่วมกับยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (จีซี) สมุทรสงคราม คณะกรรมการจัดงานและศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดงานอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อสืบทอดรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้กุลบุตรประชาชนชาวไทยในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาได้เข้ามาอุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัย และ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้เจริญงอกงาม โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ รูป จากนั้น พระครูสมุทรวุฒิคุณ กล่าวสัมโมทนียกถา การทำความดี การทำบุญทุกทาน การรูจักแบ่งปัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ต่อด้วยนายประภาศ บุญยินดี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แสดงปาฐกถา ปฐมนิเทศนาคหมู่ ถึงแนวทางการดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทเดินทางสายกลาง มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแบบไม่เดือดร้อนรับมือกับทุกสถานการณ์ มีภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นประธานมอบทุนให้โรงพยาบาล สถานศึกษา องค์กรต่าง จำนวน ๒๗ แห่ง และทุกให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๖๐ ทุน และร่วมกันขลิบผมผู้ที่เข้าอุปสมบททั้ง ๒๐ รูป ซึ่งในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะมีขบวนแห่นาครอบเมืองและอุปสมบท วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพและประชาชนทั่วไปร่วมใส่บาตรพระภิกษุที่บวชใหม่ บริเวณหน้าอุโสถวัดป้อมแก้วเพื่อเป็นการฉลอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙