โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสมุทรกวี เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายประจินต์ ธารศิริสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดดอนมะโนรา อำเภอบางคนที โดยมีพันเอกจิระโรจนกองวาระ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่เข้าร่วม

 

นางสาวนิลุบล รังสีธรรมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กล่าวรายงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธศักราชการ ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทรงพระพุทธศาสนา สร้างความผูกพัน ความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นครอบครัวอบอุ่น ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีในสังคมต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙