การฝึกอบรมความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่และธุรกิจการค้าทางออนไลน์ “แบรนด์ท้องถิ่นสู่ตลาด Modern Trade”

                 ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่และธุรกิจการค้าทางออนไลน์ “แบรนด์ท้องถิ่นสู่ตลาด Modern Trade” ณ ห้องประชุมโรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายกฤษฎา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ปัจจุบันไทยได้ก้าวสู่ยุคที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจอย่างแพร่หลาย เพื่อยกระดับความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ OTOP,Biz club,SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการประสบความสำเร็จและเติบโตในตลาด Modern Trade การค้าระหว่างประเทศรวมถึงการเข้าสู่ตลาดโดยช่องทางการค้าดิจิตตอล ออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๐ ราย พร้อมมีนายถิน พิสูจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,นางสาวสายสุนีย์ ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้าร่วมงาน

 

ด้านนางยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า การอบรมวันนี้ขอให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ไปปรับใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยใช้หลักนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและมุ่งสู่ตลาด Modern Trade ได้อย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้สู่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙