วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมประกอบพิธีวาง พวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าวขึ้น โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙