กิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง "ด้วยการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาลำคลอง

              ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณวัดคลองขุดเล็ก ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วย หัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้กิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง "ด้วยการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาลำคลอง โดยมี พันเอกจิระโรจน์ กองวารีย์ รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เข้าร่วมทำกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

 

โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณลำคลองบริเวณหน้าวัด ล้างทำความสะอาดถนน ทำความสะอาดอุโบสถ ลานวัด ถนนสาธารณ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองทางข้าง จัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมทำกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน แลเห็นความสำคัญในการรักษาพัฒนาคูคลอง สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙