งาน “มหกรรมแพทย์แผนไทย”

                ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดงาน “มหกรรมแพทย์แผนไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน จัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีทางเลือกในการรับบริการด้านการแพทย์ แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัย

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล ชมรมแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จำนวน ๒๐ บูธ การสัมมนาวิชาการให้ความรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทย และการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์สาธารณจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า จะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การบำบัดฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตและช่วยเหลือตัวเองได้ จะทำให้ลดการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยและช่วยลดภาระของชาติในการดูแลผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้น

จัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ในครั้งนี้ จะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงผู้ร่วมงานในครั้งนี้จะได้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙