กิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางภัสสร ธารศิริสิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กล่าวรายงาน มีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ , นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด,แม่บ้านมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๕๐ คน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันนี้ ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัวในสภาวะวิกฤตและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้น้อมเกล้ารับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการโดยการจัดตั้งโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้ประสบปัญหาความสุขความทุกข์ ยาก ความเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้กับน้องๆ สร้างกำลังใจในการที่จะดำรงชีวิตพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและมีจิตสำนึก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙