โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สหกรณ์ประมง สภาเกษตรกร เครือข่ายบังคดีและวิทยากรตัวคูณ บริษัทเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนฟื้นฟู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทนายความ และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก การบังคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙