การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) จังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) จังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดฯ

ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้คณะอนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นและร่วมพิจารณาถึงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ซึ่งในเบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในทุกโครงการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อดำเนินการจัดทำแผนงาน /โครงการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขาขึ้น) จากงบของจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน และ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามแบบหลากหลาย, โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน, โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการประชาสัมพันธ์การปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เรื่อง ลำประโดง และการลดใช้ขยะ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวมข้อมูล 4 โครงการดังกล่าวเสนอต่อจังหวัดต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social ที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในหลากหลายช่องทางอีกด้วย.

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙