การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด

                ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อรับสถานรายงานสถานการณ์ยาเสพติด จาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานสถานการณ์ยาเสพติด ในระดับตำบล/หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ของอำเภอต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี ๒๕๖๒ การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ วัด หมู่บ้าน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งการปราบปราม ยาเสพติด โดยการจัดระเบียบสังคม การจู่โจมตรวจค้น การปิดล้อมตรวจค้น การดำเนินงาน ตามข้อร้องเรียน ๑๓๘๖ และการจับกุมคดียาเสพติด ๕ ข้อหาสำคัญ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย ตลอดจนการบำบัดรักษา ทั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙